حقوق مشتری

آرامیس کار تعهد می نماید تا دستگاه ها را آنچنان که در کاتالوگ سایت آورده شده ارائه کند، چنانچه تغییری در متعلقات یا تجهیزات و دستگاه ها باشد با مشتریان عزیز قبل از پرداخت مطرح می شود.